આજની ખાટી મીઠી..

કોઇકને મૂલવતી વખતે આપણે કાજીની દક્ષતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.પણ પોતાનો જ ન્યાય તોળવાની વાત આવે એટલે કાજી ઢીલા પડી જાય છે.

1 thought on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.