આજની ખાટી મીઠી…

         એક ચળવળ એ ચાલી રહી છે કે આશ્ર્વર્ય ચિહ્નન સાવ રદ કરવું.કેમકે હવે લોકોને કોઇ જ બાબતનું આશ્ર્વર્ય થતું નથી

4 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.