આજની ખાટી મીઠી..

આપણા અહં ને કાબુમાં રાખવો હોય તો એક રીત છે…છાપાઓમાં  ખાલીજગ્યાઓની જાહેરખબરો વાંચવી અને કઇ કઇ નોકરી માટે આપણે લાયક નથી તેનો અંદાજ લગાવવો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.