આજની ખાટી મીઠી..

પૂરેપૂરા સારા બે જ માણસ છે.એક તો મરી ગયેલો
ને બીજો ન જન્મેલો…જીવતો માણસ કયારે શું કરી બેસે…તેનું કંઇ કહેવાય નહીં.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.