આજની ખાટી મીઠી..

માણસ ઠેલણગાડી હાંકે તે રીતે ઘણાં લોકો પોતાના  અંત:કરણને અનુસરે છે.. પોતાને જે દિશામાં જવું હોય તે તરફ એને  ધક્કા  મારતા રહે છે. 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s