આજની ખાટી મીઠી..


આપણે કોઇને ભેટ આપીએ છીએ ત્યારે સામે પણ તેનો એવો જ પડઘો પડે એવી ગણતરી રાખીએ તો એ ભેટ નથી..વ્યાપાર છે.

2 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s