આજની ખાટી મીઠી.


આપણે ખરેખર ઇશ્વરનો પાડ માનવો જોઇએ..જે જે સારી વસ્તુઓ આપણી પાસે છે તે બદલ..અને જે જે ખરાબ વસ્તુઓ આપણી પાસે નથી તે બદલ..

3 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s