આજની ખાટી મીઠી..


તમને જો ઇશ્વર પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યકત કરવા માટે કોઇ કારણ ન મળે તો નક્કે માનજો કે તમારામાં કશીક ખામી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s