આજની ખાટી મીઠી..


આ દુનિયામાં લેનારાઓ પણ છે અને આપનારા પણ.. લેનરાઓ કદાચ વધારે સારી રીતે ખાઇ શકતા હશે..પણ આપનારાઓ સારી રીતે સૂઇ શકે છે.

4 thoughts on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. પિંગબેક: » આજની ખાટી મીઠી.. » GujaratiLinks.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.