આજની ખાટી મીઠી..


મહાસત્તાઓ પાસે દુનિયાનો નાશ કરવા જેટલી શક્તિ હોઇ શકે… પણ તેમાંથી પોતાને જ ઉગારી લેવાની શક્તિ હોઇ શકે ખરી ?

One thought on “આજની ખાટી મીઠી..

  1. “….તેમાંથી પોતાને જ ઉગારી લેવાની શક્તિ હોઇ શકે ખરી ? ” સ્થૂળ રીતે ઉતર ન હોય ત્યારે બીજી તરફ આધ્યાત્મિક દર્શન પ્રમાણે નિરાકારમાંથી સાકાર જગત થયેલું જ નથી. સાકાર વસ્તુ જ જુદી છે. આ સાકાર વસ્તુ તમે જે રીતે વાપરો છો એવું સાકાર નથી આ. આ તો બધા પર્યાયો છે. અને પર્યાયો બધા વિનાશી છે, ઉત્પન્ન થાય છે ને વિનાશ થાય છે. ફરી પાછાં ઉત્પન્ન થાય છે. ને વિનાશ થાય છે. અને કાયમી ચીજો કાયમ જ રહે છે. કાયમી ચીજો કોઈ ઉત્પન્ને ય થતી નથી, અને વિનાશે ય થતી નથી. એટલે કાયમની ચીજો કાયમ રહે છે અને એનાથી ઉત્પન્ન થતા પર્યાય તે વિનાશ થયા કરે છે, ઉત્પન્ન થયા કરે છે ને વિનાશ થયા કરે છે. જન્મ્યો હોય તે મરે. તેથી કંઈ આત્માને કશું લેવા દેવા નથી. એવું આ જગત જુદી રીતે ચાલે છે ! એટલે ગભરાવા જેવું નથી કે આ જગત કોઇક દહાડો તૂટી પડશે. એવું તેવું કોઈ કારણ નથી. બરોબર આવું ને આવું જ રહેશે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા જ્યારે જોશો, જ્યારે અવતાર લેશો ત્યારે આવું ને આવું જ દેખાશે .

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s