આજની ખાટી મીઠી…

ખુશામતખોર એટલે….. ..તમારી પીઠ પાછળ કદી ન બોલતો હોય એવી વાત તમારા મોં પર તમને કહે તેવી વ્યક્તિ…. …..

One thought on “આજની ખાટી મીઠી…

  1. ખુશામતખોર એટલે….. ..તમારી પીઠ પાછળ કદી ન બોલતો હોય એવી વાત તમારા મોં પર તમને કહે તેવી વ્યક્તિ…. ….નિલમબહેન, આતો પેલી કહેવત છે ને કે “બકરી આદુ ખાતા શીખી ગઈ” બરાબર આવી વ્યક્તિઓને લાગુ પડ્તી હશે. સામાન્યરીતે આ ખુશામતખોરના સ્વ્ભાવ વિરુદ્ધ જ ગણાય, પણ દરેક વ્યક્તિની સહનશક્તિની પણ મર્યાદા હોય છે. તેની બહાર ઉપર પ્રમાણેનું સંભવિત છે. ઉષા

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.