આજની ખાટી મીઠી…

તમારી પત્ની વધુ સલામત પણે કાર ચલાવશે જો તમે તેને એક વાતે ચેતવી દો ” અકસ્માતના હેવાલમાં સાચી ઉમર પણ લખવી પડે છે.!!!! “

One thought on “આજની ખાટી મીઠી…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.