આજનું હાસ્ય…

21મી સદીના બાળકનું દુ:ખ!!!!

”પપ્પા ને કેટલુ સહેલું હતું!!!ગણિતના દાખલા ગણવાનું…કેમકે તેમને તો આંક મોઢે આવડતા જ હોય.એટલે જલ્દી દાખલા ગણાઇ જાય!!!!અમારે તો કેલ્ક્યુલેટરથી કરવું કેટલું અઘરૂ પડે!!!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.